Delegats

Normativa Delegades i Delegats Grup Acadèmic

En la moció del Claustre de la UAB aprovada el dia 21 de març de 2013, es posa de manifest la necessitat de regular la figura del delegat o delegada d’estudiants de la UAB en el si de les facultats o escoles i en aquelles altres estructures que així ho tinguin previst en els reglaments.

En conseqüència, la Comissió d’Afers d’Estudiants de 17 de juny de 2013 va debatre els criteris que s’haurien de tenir presents a l’hora d’elaborar la norma que reguli aquesta figura i, després de definir les línies generals que s’haurien de seguir, es va constituir un grup per elaborar-la. Aquest grup de treball l’han constituït la vicerectora d’Estudiants i Cooperació, la coordinadora tècnica de Participació, membres del Consell d’Estudiants de la UAB, estudiants que han estat escollits delegats d’estudiants dels estudis respectius, i vicedegans d’Estudiants.

Aquesta normativa inclou les disposicions comunes de la figura de delegat o delegada de grup acadèmic de tota la UAB. Cada facultat o escola ha d’acordar l’adaptació d’aquesta figura a les necessitats, les casuístiques i les pràctiques vigents, i n’ha de fer la difusió.

Arxius Adjunts
#Tipus ArxiuTamany ArxiuDescarregar
1.pdf41,08 KBNormativa Delegades i Delegats Grup Acadèmic