Dubtes generals

¿Quines associacions hi ha?

TECNOUAB

GAMERSUAB

CRUAB

Es poden buscar les associacions al directori: https://siastd.uab.es/pcde/

Què és el CE-EE?

El Consell d’Estudiants d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona és l’òrgan de participació, coordinació i decisió dels estudiants de l’Escola d’Enginyeria, i alhora és l’òrgan interlocutor dels estudiants amb les institucions de la UAB. L’objectiu essencial del Consell d’Estudiants és vetllar pels drets i interessos dels estudiants, dirigir les seves propostes i demandes dins els òrgans universitaris competents, i promoure i facilitar que aquests estudiants rebin una formació acadèmica i humana de qualitat. Les seves funcions són:

 • Oferir informació de temes d’interès com la recerca o el 3+2.
 • Potenciar la participació en tots els àmbits de la vida universitària.
 • Executar les iniciatives i propostes dels estudiants com la #MEMEnginy o la Festa Major de la UAB.
 • Assumir la responsabilitat per a coordinar els estudiants de cara a la representació estudiantil envers els diferents òrgans de govern.

Què és la junta d’escola?

La Junta d’Escola és l’òrgan màxim de representació de l’Escola, el qual escull el director i el seu equip, elabora, aprova i modifica (si escau) el Reglament de l’Escola i les línies generals d’actuació. Està formada pel director, el secretari de l’Escola, els professors amb dedicació a temps complet i que imparteixen docència a l’Escola, per una representació del professors amb dedicació a temps parcial, dels becaris postgraduats, dels estudiants de tercer cicle i dels altres estudiants (amb la mateixa proporció, com a mínim, que en el Claustre General), i per una representació del personal d’administració i serveis de l’Escola.

Què és una comissió del CE-EE?

Una comissió és un grup de treball on hi pot participar qualsevol estudiant. L’organitzador és un vocal de la Junta del CE-EE.

Què puc trobar a la Escola?

 • SLIPI: suport logístic i punt d’informació.
 • GA: gestió acadèmica
 • Bar: a la planta del pàrquing de 8:00 h a 19:00 h.
 • Sala de microones: per poder escalfar el dinar, també disposa de taules per menjar.
 • Sala d’estudis: sala on es pot treballar en grup.
 • Màquines de cafè i snacks i fonts d’aigua fresca.

Per què he de fer servir el meu correu institucional?

Els correus del moodle, els correus de coordinació i els de deirecció i en general els que vinguin d’organismes de la UAB s’enviaran al correu institucional. Aquest correu es troba a la matricula i el podeu trobal al vostre perfil del moodle. Per utilitzar-lo necessiteu el niu i la contrasenya.

Què és el claustre de la UAB?

És l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. El Claustre debat les línies generals d’actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l’activitat normativa d’altres òrgans de govern.

Es renova cada quatre anys, a excepció del sector dels estudiants, que ho fa cada dos anys.

Es reuneix com a mínim dues vegades a l’any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.

Funcions

Les seves funcions principals són:

 • Elaborar i aprovar els Estatuts de la Universitat.
 • Reformar els Estatuts de la Universitat, a proposta del rector o rectora, del Consell de Govern o d’una cinquena part dels claustrals.
 • Aprovar el seu propi reglament de funcionament.
 • Convocar, amb caràcter extraordinari, l’elecció de rector o rectora, d’acord amb el que s’estableix a l’article 59 dels Estatuts.
 • Escollir i revocar el síndic o síndica de greuges, aprovar el reglament pel qual es regeix i debatre l’informe anual que adreci al Claustre sobre la seva activitat.
 • Escollir els seus representants en el Consell de Govern.
 • Conèixer i debatre les línies generals de la política de la Universitat.
 • Sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de l’activitat universitària al rector o rectora i als altres òrgans de direcció, de govern o de gestió.
 • Sol·licitar la compareixença, davant del Claustre, dels representants dels òrgans universitaris acadèmics o institucionals.
 • Formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals.
 • Debatre els informes que se li presentin i valorar la gestió dels òrgans i dels serveis de la Universitat.
 • Formular propostes normatives que ha de traslladar al Consell de Govern.
 • Exercir les altres competències que li atribueixin la legislació vigent, els Estatuts i la normativa de desenvolupament.

El Claustre està constituït pel rector o rectora, que el presideix, pel secretari o secretària general, pel gerent o gerenta i per 300 claustrals distribuïts de la manera següent:

 1. a) els degans i els directors d’escola;
 2. b) dos directors d’institut universitari de recerca o centre de recerca propi, en representació de tots els que hi ha;
 3. c) els directors de departament;
 4. d) una representació del professorat funcionari doctor dels cossos docents universitaris distribuït entre facultats, escoles i departaments que, sumada al nombre de membres nats funcionaris doctors que pertanyen a les categories explicitades a les lletres <i>a, b</i> i <i>c</i>, faci un total de cent cinquanta-tres persones;
 5. e) una representació de la resta de personal acadèmic i de personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència, proporcional al seu nombre per facultats, escoles i departaments, que faci un total de vint-i-set persones;
 6. f) una representació dels estudiants de cada centre, proporcional al nombre d’estudiants de cadascuna de les facultats i escoles, que faci un total de noranta, del qual almenys un 5 % sigui de doctorat;
 7. g) una representació del personal d’administració i serveis laboral i funcionari fins a un total de trenta.

Què és el SIEE?

El SIEE és el Suport Informática de l’Escola d’Enginyeria.

Què és Gestió Acadèmica?

Gestió Acadèmica és el punt de l’Escola d’Enginyeria on es consulten els dubtes i on es fan els tràmits i els processos administratius de caliu acadèmic.

Per poder fer tràmits  s’ha de demanar cita previa, i això es pot fer a l’ordinador que hi ha al costat de la mateixa  Gestió Acadèmica, o a l’enllaç:  http://cita.uab.cat/escola-enginyeria/gestio-academica/ga/index.php

Què és ser delegat?

El delegat és la figura de representació del grup acadèmic. Ha de defensar els drets i deures dels estudiants, transmetres les inquietuds, necessitats, problemesi propostes del grup, fomentar la participació, convocar les reunions que consideri, informar de les activitats desenvolupades per l’excercici de les seves funcions, participar en les Comissions de Docència, preservar la confidencialitat de la informació obtinguda i participar en les reunions de delegats.

Què és l’SLIPI?

SLIPI: Suport Logístic i Punt d’Informació. L’SLIPI és el punt d’informació de l’Escola d’Enginyeria on es poden consultar els dubtes generals de l’Escola.

Què és el SAF?

SAF: Servei d’activitat física. És el centre esportiu de la UAB.

Podeu contactar amb ells o obtenir informació a la seva pàgina web: https://saf.uab.cat/

Què és la Techparty?

Un esdeveniment enfocat a videojocs, organitzat pel Consell d’Estudiants de l’Escola d’Enginyeria al voltant d’abril-maig. Es fan tornejos de diferents videojocs dins d’una lan-party durant tot un cap de setmana.

Què és la MEMEnginy?

Una activitat organitzada pel Consell d’Estudiants de l’Escola d’Enginyeria al voltant d’abril – maig. Consta d’una fira d’empreses, ponències, xerrades informals, activitats i fins i tot una festa de cloenda. Amb l’objectiu d’apropar el món empresarial als estudiants.

Com aconseguir el carnet si no el tens?

En el cas de que ja hagi passat el termini de matriculació i per tant no es trobi cap estand del banc Sabadell a la escola o a la universitat, us podeu dirigir a qualsevol oficina del banc de sabadell amb la matrícula per demanar-lo.

Què és el local d’estudiants?

És l’espai de treball del consell d’estudiants. És aquí on sempre hi ha algun delegat disposat a acollir i a atendre les demandes dels estudiants. Tots sou benrebuts.

Com m’entero dels esdeveniments?

Per tal d’informar-se de tots els esdeveniments, hi ha diversos canals comunicatius a disposició de l’estudiant. Pel que fa als actes a nivell de tota la UAB, es poden consultar al següent enllaç: http://www.uab.cat/web/agenda-1345663641991.html.

Referent als esdeveniments que es fan a l’escola, podem informa-nos a la pàgina web del Consell d’Estudiants: http://www.enginyeriauab.cat/, a més també s’informarà als estudiants a travès del correu institucional.

Com saber on estan els correus dels professors o saber quin és el seu despatx?

Pots trobar a qualsevol persona fisica, entitat o associació al Directori de la UAB. l’Enllaç és el següent: https://siastd.uab.es/pcde/

Com configuro el correu institucional al gmail del mòbil?

Els passos inicials a seguir per a la configuració del compte institucional són els mateixos que per configurar un compte normal: dins l’aplicació de gmail li donem a “afegir compte” i posem el mail institucional. Una vegada fet això, apareixerà una finestra que ens demanarà el nostre NIU i la contrasenya (és la mateixa que s’utilitza per accedir al campus virtual). Una vegada fet això, ja tindrem accés al correu institucional.

Què és la Guia Docent?

És el document que estableix una relació contractual entre els alumnes i el docent. Es pot trobar al web de la UAB, a l’apartat dels plans d’estudi de cada grau, dins la pestanya “estudiar”.

Què és la Guia de l’Estudiant?

És on s’especifica el funcionament de la facultat. S’hi pot trobar des de l’estructura dels plans d’estudi fins als serveis que ofereix la facultat. Generalment, es pot trobar una versió en línia al web de la facultat.